Sökning: "Care managers"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden Care managers.

 1. 1. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hellman; [2021]
  Nyckelord :äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Sammanfattning : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. LÄS MER

 2. 2. SIP- Ett mångtydigt fenomen : Biståndshandläggares erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Glansk; [2021]
  Nyckelord :samordnad individuell plan; SIP; äldreomsorg; samverkan; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning kring samordnad individuell plan (SIP) och den forskning som finns berör främst professionella inom socialtjänsten med målgrupperna barn och unga, funktionshinder, psykiatri och missbruk. Med en växande andel äldre i svenska samhället har socialstyrelsen tagit fram dokument för samordnad individuell plan specifikt för gruppen äldre. LÄS MER

 3. 3. ”Men i verkligheten så måste vi få det att funka!” : En kvalitativ studie om biståndsbedömares bemötandestrategier för personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Theresia Axelgård; Tablo Amin; [2021]
  Nyckelord :Care manager; Dementia; Social work; Self-determination; Strategies.; Biståndsbedömare; Demenssjukdom; Socialt arbete; Självbestämmande; Strategier.;

  Sammanfattning : I mötet med personer med demenssjukdom ställs biståndsbedömare inför olika utmaningar i sitt arbete, för att tillmötesgå den enskildes behov och vilja. Biståndsbedömaren ska alltid utgå från den enskildes självbestämmanderätt samt se till ett helhetsperspektiv gällande den enskildes livssituation, behov och nätverk av personer som finns runt personen. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefens yrkesroll inom äldreomsorgen : En kvalitativ intervjustudie om enhetchefers yrkesroll inom äldreomsorgen i förhållande till New Public Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hugo Wallin van Doesburg; Li Houman; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; unit managers; New Public Management NPM .; Äldreomsorg; enhetschefer; New Public Management hädanefter NPM ; förpappring; den dubbla verkligheten; fjärrstyrning; begreppsimperialism.;

  Sammanfattning : Background: In Swedish elderly care, New Public Management (NPM) can be identified in several different ways, for instance it has entailed changed control principles with an increased element of various standardized instruments. Another important feature is that political governance has become increasingly decentralized. LÄS MER

 5. 5. Äldreomsorgens ledarskap under en pandemi : En kvalitativ studie om de organisatoriska förutsättningarna för ett ledarskap i kris avseende enhetschefer i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Silver; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med studien var att granska de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens ledarskap i kommunal regi kopplat till coronakrisen. Studien har undersökt enhetschefer inom kommunal äldreomsorgs uppfattning av deras förutsättningar för ett gott ledarskap i den rådande coronakrisen. LÄS MER