Sökning: "Careership-teorin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Careership-teorin.

 1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 2. 2. Att komponera ett liv i balans : En kvalitativ studie av kvinnors karriärväxlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Jensen Hellmér; Hanna Kvist; [2022]
  Nyckelord :Karriär; Konstruktivism; Careership; Värderingar; Familj;

  Sammanfattning : Kvinnor och män är inte jämställda på arbetsmarknaden. Högre utbildning till trots, tjänar kvinnor mindre, innehar färre chefspositioner, deltidsarbetar mer och tar större ansvar för hem och barn. Tidigare forskning visar att ungefär hälften av kvinnorna med barn karriärväxlar i medelåldern. LÄS MER

 3. 3. Det blir vad man gör det till : En studie om det kommunala aktivitetsansvaret i Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Olof Danielski; Tina Apell; [2022]
  Nyckelord :KAA; Unga vuxna; Careership-teorin; Brytpunkter; KASAM;

  Sammanfattning : Inför den här studien träffade vi studie- och yrkesvägledare på en större gymnasieskola iVästra Götaland. De uppmärksammade en obalans i hur elevernas hemkommuner väljer attfånga upp och arbeta med de elever som valt att inte slutföra sina gymnasiestudier. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares arbete på resursskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Amani El-Gharbawi; Johanna Adsersen; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledare; resursskola; NPF; valkompetens; gymnasieval.;

  Sammanfattning : Den bristfälliga forskningen om resursskolor väckte ett intresse hos oss att undersöka detta närmare utifrån ett vägledarperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar med elever på resursskolor. I studien har sex yrkesverksamma vägledare på sex olika resursskolor intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning för årskurs 1-6 i teori och praktik : En studie om rektorers arbete med studie- och yrkesvägledning för årskurs 1-6

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :rektor; barn; studie- och yrkesvägledning; utbildning; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka rektorers syn på studie- och yrkesvägledningens betydelse i årskurs 1-6 samt hur de leder det arbetet. Studien är kvalitativ och baserad på semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju verksamma rektorer samt en verksam biträdande rektor. LÄS MER