Sökning: "Carharts fyrfaktormodell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Carharts fyrfaktormodell.

 1. 1. ÄR SLÄKTEN ALLTID VÄRST?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Ingmarsdotter; Henning Kvillerud; Adam Ring; [2021]
  Nyckelord :Familjebolag; Fama-French-Carharts fyrfaktormodell; Jensens alfa; Effektiva marknadshypotesen; Finanskrisen; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Är släkten alltid värst? Seminariedatum: 2021-01-15 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam Handledare: Anderson, Göran Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. LÄS MER

 2. 2. Kan grönare bolag överprestera miljöbovarna? : En studie av sambandet mellan växthusgasutsläpp och avkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Glückman; Eric Johnson-Stampe; [2021]
  Nyckelord :Scope; Utsläppsintensitet; Riskjusterad avvikelseavkastning; CAPM; Carharts fyrfaktormodell; Svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : I och med att medvetenheten om klimatförändringar växer ökar trycket att övergå till ett lågutsläppssamhälle. Detta har medfört att investerare i allt större utsträckning tillämpar hållbara investeringsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart dilemma - Global studie av en passiv SRI-strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Efvergren; Filip Leuenberger; Andreas Philipsson; [2021]
  Nyckelord :Negative Screening; SRI; ESG; Corruption; Sustainable Investments; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker om investerare kan ta hänsyn till hållbara och etiska aspekter genom negativ screening utan att behöva betala ett pris i form av lägre riskjusterad avkastning relativt marknaden i normala- och kristider. Studien består av 5655 bolag spridda över 51 olika länder. LÄS MER

 4. 4. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
  Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER

 5. 5. Kan hållbara investeringar slå marknaden? : En studie av sambandet mellan hållbara investeringar och avvikelseavkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Prior; Mikaela Örtenblad; [2020]
  Nyckelord :hållbara investeringar; ESG; avvikelseavkastning; Carharts fyrfaktormodell; svenska aktiemarknaden; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att positiv avvikelseavkastning kan erhållas genom en investeringsstrategi baserat på hållbara portföljer. Ett väletablerat mått för hållbarhet är ESG-betyg och bygger på ett företags arbete inom miljö (E), socialt ansvar (S) och företagsstyrning (G). LÄS MER