Sökning: "Carin Elisabeth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carin Elisabeth.

 1. 1. Olweus vs Värdegrundsarbete : - En dokumentstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carin Källström; Elisabeth Barstowe; [2010]
  Nyckelord :Mobbning; Värdegrund; Olweus; Strömsund;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån komponenterna i Olweusprogrammet hitta gemensamma komponenter i de nationella värdegrundsriktlinjerna och värdegrundsarbetet i Strömsund, samt diskutera och analysera detta utifrån mobbningsforskning. Vi har tittat på hur många komponenter som är jämförbara och hur dessa kan kopplas till utvärderingar som är gjorda av dels värdegrundsarbete och dels Olweusprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Subjektiva upplevelsen av miljön i Health

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carin Andersson; Elisabeth Bergqvist; [2009]
  Nyckelord :aktivitet; Användbarhet; delaktighet; attityder; personliga faktorer; omgivnings faktorer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka den subjektiva upplevelsen av användbarheten i Health Sciences Center Lund [HSC]. Att en miljö är tillgänglig behöver inte vara samma sak som att den är användbar. LÄS MER

 3. 3. Utformning, användning och samarbete kring målbeskrivningar på gruppbostäder

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elisabeth Turppa; Carin Hilmersson; [2008-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva personalens erfarenheter i arbetet med individuella målbeskrivningar. Hur innehållet utformas i en målbeskrivning, hur målbeskrivningen används i det dagliga arbetet samt hur personalen samarbetar kring målbeskrivningen. Bakgrund: Funktionshindrade är idag en väl integrerad grupp i vårt samhälle. LÄS MER