Sökning: "Carin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Carin Johansson.

 1. 1. Inskolningsmodeller i förskolan : en fråga om trygghet och förtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Bjuggren Svensson; Carin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inskolningsmodeller; trygghet; förtroende;

  Sammanfattning : För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. Förskolegården : En studie av pedagogers agerande och tankar kring hur de stödjer barns lek ute.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Frida Ek; Carin Johansson; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskolegård; pedagog; förhållningssätt; lek;

  Sammanfattning : Den här undersökningen syftar till att belysa hur pedagoger stödjer barns lek på förskolegården. Undersökningen är en kvalitativ studie där två olika datainsamlingsmetoder använts.  För att synliggöra pedagogers agerande på förskolegården har observationer genomförts. LÄS MER

 3. 3. Käpphäst eller universallösning? En litteraturstudie rörande uppkomsten av den solidariska lönepolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Carin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Wage policy of solidarity; Rehn and Meidner; the Stockholm school; Fackföreningsrörelsen ; literature study; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Swedish Confederation of Trade Unions (LO) presented a new political report in 2015 with the purpose of renewing the wage policy of solidarity. The aim with a renewed wage policy is to create full employment instead of the present mass unemployment, to decrease the wage gap and to eliminate wagedrifts. LÄS MER

 4. 4. Hälsosamma kostvanor : En kvalitativ studie om fritidshemmets inverkan på elevers kostvanor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Carin Johansson; Sara Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Hälsosamma kostvanor; fritidshemmet; frukost; mellanmål; habitus; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur tre fritidspedagoger uppfattar fritidshemmet som en arena att arbete med elevers hälsosamma kostvanor, vilka utmaningar detta för med sig samt hur de ser på sin egen roll i arbetet. För att besvara arbetets syfte och frågeställning har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 5. 5. En attraktiv busstrafik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carin Johansson; [2013-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportsektorn och vägtrafiken i Sverige stod år 2011 för cirka 30 procent av det totala utsläppet av växthusgaser. Prognoserna säger att persontransporterna i Sverige kommer att öka kraftigt fram till år 2050. LÄS MER