Sökning: "Carin Källström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carin Källström.

  1. 1. Olweus vs Värdegrundsarbete : - En dokumentstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Carin Källström; Elisabeth Barstowe; [2010]
    Nyckelord :Mobbning; Värdegrund; Olweus; Strömsund;

    Sammanfattning : Syftet är att utifrån komponenterna i Olweusprogrammet hitta gemensamma komponenter i de nationella värdegrundsriktlinjerna och värdegrundsarbetet i Strömsund, samt diskutera och analysera detta utifrån mobbningsforskning. Vi har tittat på hur många komponenter som är jämförbara och hur dessa kan kopplas till utvärderingar som är gjorda av dels värdegrundsarbete och dels Olweusprogrammet. LÄS MER