Sökning: "Carin Nevander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carin Nevander.

  1. 1. "Klart att man alltid blir bättre med handledning" - om specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Pernilla Hultén; Carin Nevander; [2010-02-01]
    Nyckelord :handledning; specialpedagogik; socio-kulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva upplevelser av specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter och utifrån detta syfte är följande forskningsfrågor beaktade.• Hur uppfattar pedagogerna specialpedagogisk handledning?• Vilka möjligheter ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?• Vilka hinder ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?Kunskapssyn och metod: Vi vill lyfta fram det socio-kulturella perspektivet som en viktig del i lärandet mellan människor. LÄS MER