Sökning: "Carin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Carin Olsson.

 1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning i par

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maud Jansohn; Anna-Carin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; Intensivläsning; Interventionsstudie; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation; The simple view of reading; Upprepad läsning; Upprepad läsning i par;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par utifrån skönlitterära texter. Studien innefattar kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. ADHD i skolan. En kvalitativ intervjustudie ur ett elev- och föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Tesa Enyck; Olsson Ann-Carin; [2014-04-03]
  Nyckelord :ADHD; Skola; Bemötande; Stödinsatser; Föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa ADHD-diagnostiserade elevers skolsituation utifrån deras eget och föräldrarnas perspektiv. Syftet besvarades genom att undersöka hur några elever/tidigare elever med diagnosen ADHD och deras föräldrar upplevde skolsituationen, hur elever/tidigare elever och deras föräldrar ansåg att eleverna blev bemötta i skolan och om de ansåg att eleverna fick det stöd de behövde för att lyckas i skolan. LÄS MER

 3. 3. Det stressade samvetet : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carin Hilding; Helena Olsson; [2014]
  Nyckelord :conscience; psychological stress; nurses; samvete; psykologisk stress; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Den ökande stressen bland hälso-och sjukvårdspersonal uppmärksammas tid efter annan i olika medier. Omstruktureringar och upplevda neddragningar i vården har lett till högre arbetsbelastning, vilket i sin tur påverkat arbetsförhållandena och det psykiska välbefinnandet hos personalen i negativ riktning. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av snabbtest för ketonkroppsdetektion hos mjölkkor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Carin Olsson; [2012]
  Nyckelord :utvärdering; ketonkroppar; snabbtest; mjölkkor; blod; mjölk; urin; ketonkroppar; snabbtest; mjölkkor; blod; urin;

  Sammanfattning : För att en mjölkko ska vara vid god hälsa och producera optimalt är det viktigt att hennes energimetabolism är i god balans. Förhöjda nivåer av ketonkroppar (β-hydroxybutyrat, acetoacetat och aceton) är en indikation på att störningar i energibalansen föreligger och har i flera studier kopplats samman med ökad risk för sjukdomar och sänkt mjölkproduktion. LÄS MER

 5. 5. Inhyrning eller återanställning? Arbetsgivarens arbetsledningsrätt kontra arbetstagarens anställningsskydd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna-Carin Olsson; [2011]
  Nyckelord :företrädesrätt; återanställning; inhyrning; otillbörligt kringgående; kollektivavtalsreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I lagen om anställningsskydd ingår bestämmelser om företrädesrätt till återanställning för arbetstagare under vissa förutsättningar. Inhyrning av personal blev i Sverige legaliserat i början av 1990-talet och bemanningsbranschen har sedan dess blivit väl etablerad på arbetsmarknaden och regleras till stor del genom kollektivavtal. LÄS MER