Sökning: "Carin Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Carin Sjöberg.

 1. 1. Att rädda dagen. En fallstudie om arbetsrelaterad ohälsa och ledarskap vid en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carin Berling; Jennie Sjöberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsrelaterad ohälsa; stress; förändringsledarskap; förändringsmodeller; kommunikation; vision; delaktighet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan organisationsförändringar och arbetsrelaterad ohälsa (Dahl 2011; Smollan 2015) och att antalet sjukskrivningar ökat avsevärt (Försäkringskassan 2017). Därför studerades hur ledarskapet och ledares agerande bör se ut för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa vid en organisationsförändring. LÄS MER

 2. 2. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Teknik i årskurs 1-3. Varför och hur? : Hur lärare upplever ämnet teknik utifrån styrdokument, resurser och elevers förmodade upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ece Celikkaya; Carin Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Teknikundervisning; årskurs 1-3; styrdokument;

  Sammanfattning : Inledning:Avsikten med studien är att ta reda på hur lärare uppfattar styrdokumenten och avsaknad av kunskapskrav i ämnet teknik för årskurs 1-3. Vi vill undersöka hur lärarna tror att eleverna upplever lektionerna, både innehållsmässigt och ur genusperspektiv, samt hur lärares kompetens, tillgång till material, tid och lokal påverkar undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Identitet, makt och matematiska begrepp i åtgärdsprogram : Diskursanalys av elevens behov och åtgärd i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Sonesson Martin; Carin Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Discourses; additional variations; IEP; power; power by title and knowledge; power and truth; mathematical concepts; school staff; social practice; special education needs; to write identities; investigation; arrangements.; Diskurser; extra anpassning; IEP; makt; makt genom titel och kunskap; makt och sanning; matematiska begrepp; skolpersonal; social praktik; särskilt stöd; tillskriva identiteter; utredning; åtgärder; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : I vår studie intar vi en hermeneutisk ansats och genomför en textanalys. I vår studie tolkar, analyserar och kategoriserar vi innehållet i åtgärdsprogrammets behov och åtgärd. Utifrån diskurser konstruerar vi en ram som hjälper oss att tolka formuleringar i åtgärdsprogram. LÄS MER

 5. 5. Spermaadhesiner i olika fraktioner av hingstsperma

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna-Carin Sjöberg; [2005]
  Nyckelord :spermaadhesiner; seminalplasma; hingstsperma; ejakulat; fraktioner;

  Sammanfattning : Breeding-induced endometritis in horses seems to be down-regulated by certain components in the seminal plasma. These components are most likely some of the proteins in the seminal plasma in the stallion ejaculate, the so-called spermadhesins. LÄS MER