Sökning: "Carin Sundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carin Sundberg.

  1. 1. En litteraturstudie om effekt och betydelse av medicinsktekniska hjälpmedel för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Carin Sundberg; Camilla Andersson; [2019-08-08]
    Nyckelord :Typ 1 diabetes; graviditet; CGM; CSII; closed-loop; välbefinnande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att minska risken för komplikationer hos både modern och fostret. LÄS MER