Sökning: "Carina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Carina Andersson.

 1. 1. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 2. 2. “De kommer till skolan inte bara för att lära sig själva utan de kommer hit för att träffa sina kompisar och för att vara en deli den här gruppen.” : En kvalitativ studie om rastens betydelse för elevers välbefinnande

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Backström; Carina Augustsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet - inkludering; funktionsvariationer i grundskola grundsärskola; KASAM; elevers sociala kompetens på raster; skolpersonals stödinsatser;

  Sammanfattning : I skolan ställs höga krav på elevers sociala kompetens och förmåga att skapa och upprätthålla relationeri allmänhet och för elever som har funktionsvariationer i synnerhet (Andersson, 2020). Aktuell forskning visar även att socialt utanförskap har negativ inverkan på kunskapsinlärningen då denna påverkar både fysiskt- och psykiskt mående medan trygga, inkluderade och delaktiga elever lättare når framgångar i sitt lärande. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta anhöriga : Sjuksköterskors erfarenheter vid vård i livets slutskede: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carina Andersson; Jenny Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :family; general literary review; interaction; palliative care; allmän litteraturöversikt; bemötande; familj; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga kan uppleva att stödet från sjuksköterskor vid vård i livets slutskede brister. Situationen kring vården i livets slutskede kan vara obekant och i vissa fall skrämmande för de anhöriga och de kan känna sig överväldigade och inte rustade för de känslor som uppkommer samt de beslut som måste fattas. LÄS MER

 4. 4. Var? När? Hur? : En kvalitativ studie om strategisk planering i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carina Andersson; Sofia Andrén; Madeleine Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Strategisk planering; strategi; småföretag;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the strategic planning in small businesses. The study will answer the question: How formalized is the strategic planning progress in small businesses? Strategic planning is used to plan the company's direction and which goals they want to achieve. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett livsberättelseperspektiv : Berättelser från fyra elever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Andersson; Jenny Beckne; [2019]
  Nyckelord :bemötande; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; självbild; skolgång; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har upplevt sin skoltid i grundskolan gällande bemötande från skola, familj och kamrater, vilka insatser och stöttning som gjorts eller kunde ha gjorts samt om och i så fall hur elevernas självbild har påverkats av svårigheterna. Studien utgår ifrån en kvalitativ intervjumetod av narrativ karaktär, där fyra elever i årskurs 9 har fått berätta om sin skolgång utifrån studiens frågeställningar. LÄS MER