Sökning: "Carina Björklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Björklund.

  1. 1. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
    Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

    Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER