Sökning: "Carina Flymen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Flymen.

  1. 1. Nyutbildade akutsjuksköterskors upplevelse av sin specialistkompetens inom akutsjukvård

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Johanna Rohlin; Carina Flymen; [2015]
    Nyckelord :Specialistsjuksköterska; Akutsjuksköterska; Kompetens; Säker vård; Utveckling; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. LÄS MER