Sökning: "Carina Folkesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Folkesson.

  1. 1. Införandet av behovsanpassad bemanning inom neurokirurgisk slutenvård.Förbättringsarbetets relation till medarbetarnas arbetstillfredsställelse, kostnader och patientsäkerhet. : ”För mig är det fantastiskt det här, jag mår jättegott”

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

    Författare :Carina Folkesson; [2012]
    Nyckelord :Improvement; needs-based staffing; job satisfaction; increased recovery; stress; Förbättringsarbete; behovsanpassad bemanning; arbetstillfredsställelse; ökad återhämtning; stress;

    Sammanfattning : BakgrundMånga patienter i vården drabbas av vårdskador till följd av avvikelser i vården. Ett antal studier pekar på faktorer som påverkar patientsäkerheten, bland annat att hög arbetsbelastning, otillräcklig bemanning och långa arbetstider inverkar negativt. LÄS MER