Sökning: "Carina Horn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Horn.

  1. 1. Rörelsemönster och golvrenhet på två olika slags spaltgolv i lösdrift för mjölkkor

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Carina Rosbacke; [2003]
    Nyckelord :rörelsemönster; renhet; klövhälsa; spaltgolv; mjölkkor; lösdrift;

    Sammanfattning : About 80 % of all Swedish dairy cows are kept in tie-stalls, but loose housing is increasing, probably because it is more profitable for the farmer. The design of the floors is of cruicial importance to the cows well-being. LÄS MER