Sökning: "Carina Ivarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carina Ivarsson.

 1. 1. En lång resa

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Ivarsson; Hanna Brännlund; [2021-02-26]
  Nyckelord :Immunterapi; lungcancer; livskvalité; upplevelse; hälsa; ohälsa; intervju;

  Sammanfattning : Background: Lung cancer is one of the world's most common malignancies. Immunotherapy has revolutionized the treatment options for this disease since 2018. Immunotherapy is now included in the Swedish standardized treatment program and has shown good results regarding increased survival for these patients. LÄS MER

 2. 2. Rätten till ett fungerande kommunikationssätt : Hur lärare i grundsärskolan och på individuella programmet på gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevers kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Ivarsson; Carina Bergman Kelldén; [2021]
  Nyckelord :Communication; learning environment; ACC; evaluation material; sociocultural perspective.; Kommunikation; lärmiljöer; AKK; kartläggningsmaterial; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i grundsärskolan och på individuella programmet på gymnasiesärskolan talar om hur de arbetar för att utveckla elevers kommunikation och vilka arbetssätt de beskriver att de använder i den dagliga undervisningen. Studien syftar vidare till att undersöka vilka strategier lärarna beskriver att de använder för att utveckla elevers kommunikation samt hur en god fysisk, pedagogisk och social lärmiljö kan underlätta för elevernas kommunikation. LÄS MER

 3. 3. ”Vem knackar på min dörr” Palliativa patienters upplevelse av att bli vårdade i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Hansson; Carina Molander-Ivarsson; [2009]
  Nyckelord :palliative care; home care; home health care; qualitive; quality of life; patient experience; patient attitude; wellbeing;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en helhetsvård av patienten och dennes familj. Fler människor önskar att få dö i det egna hemmet och olika hemsjukvårdsformer har vuxit fram. Hemsjukvården är en form som har ökat och målet är att ett stort antal personer med sjukvårds- och omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar i det egna hemmet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa och dess effekter på omvårdnaden

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Cristel Axelsson; Carina Ivarsson; [2008-06-11]
  Nyckelord :Omvårdnad; psykisk ohälsa; attityder;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Psykisk sjukdom har fascinerat och skrämt människor i allatider, de som lidit av psykisk ohälsa har blivit diskriminerade och utstötta ursamhället. Det har varit svårt att definiera psykisk ohälsa då begreppet betraktats urflera perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Värdering av kundfordringar -en prognos av betydelse-

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Carina Ivarsson; Linda Wiman; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; kundfordran; värdering; god redovisningssed; skattepraxis.; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns inte någon samlad information som speciellt behandlar värderingsproblematiken för kundfordringar i någon djupare mening och de regler som finns är oklara. I och med det rådande konjunkturläget har antalet konkurser ökat de senaste åren, då många företag har knappa marginaler. LÄS MER