Sökning: "Carina Johansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Johansen.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter på somatiska vårdavdelningar En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Anna Lassfolk Johansen; Carina Bäckar Åkerlund; [2016]
    Nyckelord :End-of-life; experiences; nurses; palliative care; somatic hospital wards; Livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterskor; somatiska vårdavdelningar; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter har behov av palliativ vård innan de avlider. I Sverige finns idagflera olika alternativ för specialiserad palliativ vård. Dessa räcker dock inte till för att vårda allapalliativa patienter vilket leder till att sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningarpå sjukhus ofta möter dessa patienter. LÄS MER