Sökning: "Carina John"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carina John.

 1. 1. "Anknytning är professionell" - en kvalitativ undersökning av förskollärares syn på samt strategier för anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Nilsson; Erika Larsen; [2019]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsteori; trygg trygghet; förskola; strategier;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har sin utgångspunkt i en redogörelse för anknytningens användning i den svenska läroplanens olika revideringar samt i att anknytning kan ses som en förutsättning för lärande. Syftet för studien är att undersöka vilken syn på, samt vilka strategier förskollärare använder i arbetet med anknytning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på uterummet som lärmiljö

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Hallberg; Johanna Högberg; [2013]
  Nyckelord :Utevistelse; utomhuspedagogik; skogen; förskolegården och förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på uterummet som lärmiljö. Vad sker under utevistelsen på förskolan och hur tänker förskollärare kring miljön och dess betydelse för barns utveckling, lek och lärande? I denna studie har kvalitativ intervju som metod använts och sex olika förskollärare har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av äpplesorter : för framställning av juice och cider

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Carina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :äpplesorter; Malus domestica; äpplejuice; cider; Saccharomyces bayanus; champagnejäst; Saccharomyces cerevisiae; öl- och vinjäst; jäst; äppelcider; fermentering; smaktest; äpple; juice; Sverige; Balsgård;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to evaluate which apple cultivars are best suited for production of juice and cider. The study was limited to 41 cultivars. Common as well as uncommon apple cultivars were selected from available cultivars in the cold storage at Balsgård, Department of Horticultural Plant Breeding and Biotechnology, SLU. LÄS MER

 4. 4. Integration till arbete : En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Carina Bengs; Carina Lindh; [2003]
  Nyckelord :invandrare; högskolekompetens; integration; arbete; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. LÄS MER