Sökning: "Carina Mellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Mellberg.

  1. 1. Våld som biljett till gemenskap : En studie om huliganism som ett socialt fenomen.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Carina Mellberg; [2017]
    Nyckelord :hooliganism; hooligan; organization; violence; collective violence; huliganism; huligan; organisering; våld; kollektivt våld;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka huliganism som ett socialt fenomen, där det ingått att undersöka vilken mening det kollektiva våldet inom huliganismen fyller för individerna, på vilket sätt huligankulturen är organiserad, samt vad som karaktäriserar den typiske huliganen. Studiens empiri bygger på kvalitativa intervjuer med två aktiva huliganer och två före detta huliganer. LÄS MER