Sökning: "Carina Qvillberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Qvillberg.

  1. 1. Hinder i matematiklärande - tänkvärt för speciallärare : En intervjustudie om hinder i elevers matematiklärande ur ett lärarperspektiv

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sofi Modin; Carina Qvillberg; [2016]
    Nyckelord :arbetsminne; extra anpassningar; matematikhinder; matematiklärande; matematiksvårigheter;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares erfarenheter av elevers hinder i matematiklärande. Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats med ett relationellt perspektiv och datainsamlingsmetoden är halvstrukturerade intervjuer med 14 lärare som undervisar i matematik i åk 3-6. LÄS MER