Sökning: "Carina Taube Sidh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Taube Sidh.

  1. 1. Livskunskap - Ett formande av den ideala eleven?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Petra Nilsson; Carina Taube Sidh; [2007]
    Nyckelord :Fostran; livskunskap; social kompetens; emotionell intelligens; empati; självkännedom; normalitet;

    Sammanfattning : I den här studien studeras skolans fostrande roll av eleven i allmänhet och inom livskunskap i synnerhet. På en del skolor runt om i Sverige finns sedan ett antal år ett tämligen nytt ämne som heter just livskunskap. Initiativet kommer från skolorna själva och är vad man kallar en bottom-up rörelse. LÄS MER