Sökning: "Carina Wettervik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Wettervik.

  1. 1. Tolkar vi olika? : En essä om föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jenny Humlerö; Carina Wettervik; [2017]
    Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; influence; participation; knowledge; professionalism; Förskola; föräldrar; samarbete; makt; inflytande; delaktighet; kunskap; professionalitet;

    Sammanfattning : Sammanfattning Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. LÄS MER