Sökning: "Carina Wilow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Wilow.

  1. 1. Identifiera hinder och hitta åtgärder för att förebygga undernäring hos äldre : en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Anna Lundgren; Carina Wilow; [2016]
    Nyckelord :Elderly; Malnutrition; Barriers; Measures; Äldre; Undernäring; Hinder; Åtgärder;

    Sammanfattning : Undernäring är ett av de vanligaste hoten mot en god ålderdom. God nutritionsvård är en mänsklig rättighet. Kroppssammansättningen hos den äldre människan förändras genom att muskelmassa och andelen kroppsvatten minskar samtidigt som fettvävnaden ökar. LÄS MER