Sökning: "Caring"

Visar resultat 1 - 5 av 2758 uppsatser innehållade ordet Caring.

 1. 1. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 3. 3. Den vuxna patientens upplevelser av postoperativ konfusion : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Arvid Fagerström; Arvid Norin; [2023]
  Nyckelord :Confusion; patients experiences; postoperative care; postoperative complications.; Konfusion; patienters upplevelser; postoperativa komplikationer; postoperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion innebär att patienten drabbas av ett akut förvirringstillstånd som bland annat påverkar kognitionen och medvetandenivån. Detta är en vanlig förekommande komplikation i den postoperativa vården. LÄS MER

 4. 4. Familjerättssekreterares dilemman: En kvalitativ studie om familjerättssekreterares arbete med kvinnor som utsätts för våld av män efter separation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Bladh; Isabella Barjosef; [2023]
  Nyckelord :Subsequent violence; family law secretaries; child custody cases; domestic violence; institutional logics; best interest of the child; gender theory; accounts Eftervåld; våld efter separation; familjerättssekreterare; familjerätten; vårdnadstvister; våld i nära relationer; instutionella logiker; barnets bästa; genusteori; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is an extensive social problem that family law secretaries are familiar with. Yet there seems to be a blindness and ignorance to subsequent violence that is not established within the practice as a matter of course and is not given any decisive importance in family law secretaries' assessments. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemin : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andrew Nascimento; Zosh Kihl; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; sjukhus; COVID-19; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har genom århundraden spelat en viktig roll i vården av patienter med allt från förkylning till akut sjukdom. Den senaste aktuella pandemin Covid-19 uppstod i slutet av 2019 i Kina. Sedan dess har den spridit sig till de flesta delar av världen. LÄS MER