Sökning: "Carl Dahlbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Dahlbäck.

  1. 1. Med känslans klarhet och förståndets värme : Om mystik och modernitet i Dag Hammarskjölds Vägmärken.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Carl Dahlbäck; [2017]
    Nyckelord :mysticism; modernity; Markings; Dag Hammarskjöld; metaphysics; Jesus; man; ethics; negative theology.;

    Sammanfattning : This essay is focusing on Dag Hammarskjöld´s influences from Christian mysticism and modern criticism of metaphysics. Meister Eckhard is a well-known reference in Markings which in this study will be set as an example of mysticism i Hammarskjöld´s thinking. LÄS MER