Sökning: "Carl Elmondt Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Elmondt Nilsson.

  1. 1. Akustiska värden i platonkonstruktioner : Minimera lågfrekvent buller i skolmiljöer

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Henny Franzén; Carl Elmondt Nilsson; [2019]
    Nyckelord :ACOUSTIC;

    Sammanfattning : I denna studie har man fokuserat på hur omfattande ljudnivåerna kan vara på ett så kallat flytande golv. Det har fördjupats i konstruktioner med Platonmatta för att få en uppfattning om hur de akustiska faktorerna yttrar sig när någon beträder golvet. LÄS MER