Sökning: "Carl Filip Hjälte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Filip Hjälte.

  1. 1. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
    Nyckelord :generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

    Sammanfattning : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. LÄS MER