Sökning: "Carl Henrik Hegethorn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Henrik Hegethorn.

  1. 1. Förmåga eller kompetens? : En kvalitativ studie om innovatörers uppfattning om innovationskompetens

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Simon Nordlund Jensen; Carl Henrik Hegethorn; [2021]
    Nyckelord :Innovationskompetens; Innovatör; Kreativitet; Kritisk tänkande; Självledarskap; Nätverk; Initiativ.;

    Sammanfattning : Inledning: Utefter den växande betydelsen av innovation, har ett kunskapsgap identifierats kopplat till förståelsen av kompetenser samt förmågor som utgör innovationskompetens och krävs för innovation.  Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att skapa en ökad förståelse för hur innovatörer i olika branscher uppfattar innovationskompetens. LÄS MER