Sökning: "Carl Hofstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Hofstrand.

  1. 1. Miljöcertifieringar av kommersiella fastigheter : En marknadsbild

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Carl Hofstrand; Mikael Valdenström; [2018]
    Nyckelord :Buildings; environmental certification systems; opinion; market analysis; Byggnader; miljöcertifieringssystem; uppfattning; marknadsbild;

    Sammanfattning : Denna rapport har till syfte att belysa varför förvaltande fastighetsbolag, med en långsiktig ägarstrategi på sitt fastighetsbestånd, väljer att miljöcertifiera sina lokaler. Samt hur de upplever investeringskostnaden som en certifiering medför, om de ser några problem eller brister i systemen och vad de tror om framtiden för miljöcertifieringar. LÄS MER