Sökning: "Carl Ivarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Ivarsson.

 1. 1. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Grundberg; Oskar Ivarsson; Andreas Nilsson; [2007-05-09]
  Nyckelord :Prestationsmätning; SMF; SME; PM; tillväxt; integrerad prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning har under de senaste decennierna varit etthett debatterat område och kritik har framförts mot att förlita sig enbart på finansiellamått i sin styrning. Det har lett till ett skifte mot en mer balanserad prestationsmätninginnehållande både finansiella och icke-finansiella mått, kallad integreradprestationsmätning. LÄS MER

 3. 3. What Arguments Drive Swedish Companies in the Choice Between Paying Out Cash Through Dividends and Share Repurchases?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Ivarsson; Andreas Nabseth; [2006]
  Nyckelord :Payout Policy; Dividends; Share Repurchases;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine Swedish companies’ payout policies. First, what arguments drive Swedish companies to leave substantial amounts of money on the table by paying considerable amounts of cash in dividends when share repurchases are more tax beneficial to shareholders? Second, are the arguments rational? An interview study has been carried out covering a significant part of the value of the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 4. 4. Rollator som konsumentprodukt - Resurser för framgång

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Arp; Sebastian Brömer; [2006]
  Nyckelord :Publik marknad; konsumentmarknad; konsumentprodukt; omstrukturering; hjälpmedel för äldrevård; resurser; kompetenser; marknadsstrategier; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Rollator som en konsumentprodukt – Strategier för framgång Författare: Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson Handledare: Ola Matisson, Ulf Ramberg Ämne/Kur's: FEK 583, Magisteruppsat's, 10p Problemformulering: Sverige's allt sämre statsfinanser leder till budgetrestriktioner för kommuner och landsting. Restriktionerna leder i sin tur till förändringar inom den kommunalt kontrollerade äldrevården då den drabba's av besparingar. LÄS MER

 5. 5. Gränshandeln med öl - bakgrund, nutid och framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Åberg; Carl Ivarsson; Magnhild Åsmundhavn; [2004]
  Nyckelord :Scenarioplanering; gränshandel; alkoholpolitik; priselasticitet; burköl; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gränshandeln av burköl mellan länderna Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Vi ska dessutom försöka förutse en framtida utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. LÄS MER