Sökning: "Carl Johan Åhlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Johan Åhlander.

  1. 1. En utvärdering av spelmotorn Unity för produktion av interaktiva GIS-applikationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Johan Nilsson; Carl Åhlander; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Interaktiva applikationer som hanterar visualisering av geografiska informationssystem (GIS) är ett växande ämne. Denna studie har använt spelmotorn Unity som verktyg för att skapa en prototyp av sådan applikation med Högskolan i Gävles campusområde som visualiserad miljö. För att åstadkomma detta har arbete med bl.a. LÄS MER