Sökning: "Carl Johan Brännström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Johan Brännström.

  1. 1. Leur-Bloem och EG-domstolens kompetens

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Carl Johan Brännström; [2002]
    Nyckelord :EG-rätt; Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : .... LÄS MER