Sökning: "Carl Johan Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Carl Johan Olsson.

 1. 1. Från rasbiologi till rekordår – en dekonstruktion av fyra svenska myndighetsdiskurser om romer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Romer; myndighetsdiskurser; dekonstruktion; minoritet; essentialism; modernisering; intertextualitet; explicit dikotomi; implicit dikotomi; välfärdsstat;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks svenska myndigheters föreställningar om den romska minoriteten under tidsperioden 1923–1966. Genom att analysera fyra olika myndighetsdiskurser (1923, 1944, 1956 och 1966) har jag undersökt myndigheters konstruktioner av den romska minoriteten i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Planering av mejeriproduktion med diskret händelsesimulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Philip Olsson; Carl-Johan Bjelke; [2020]
  Nyckelord :Planning tools; conceptual model; Bank’s method; simulation; discrete event simulation; dairy production; methodological approaches; Planeringsverktyg; konceptuell modell; Banks metod; simulering; diskret händelsesimulering; mejeriproduktion; metodologiskt tillvägagångsätt;

  Sammanfattning : A producer of dairy products intends to improve planning work by utilizing a simulation model. Dairy production has specific requirements that consequently means that planning is a complex task because of factors such as changeovers of production which limits production flexibility. LÄS MER

 3. 3. State of the Donald : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av den tillträdande amerikanska presidenten Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sarah Olsson Olofsson; Carl-Johan Linde; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Framing; Gestaltningsteorin; Sakgestaltning; Spelgestaltning;

  Sammanfattning : Titel: State of the Donald - En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av den tillträdande amerikanska presidenten Donald Trump.
Författare: Carl-Johan Linde & Sarah Olsson
Antal ord: 10 560 Problemformulering: Det amerikanska valet 2016 beskrevs av många som ett av de allra smutsigaste och mest brutala valen i mannaminnen. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning och Integrerad redovisning : En studie om hur redovisningsramverken är internaliserade i undersökta företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carl-Johan Bredberg; Michaela Olsson; [2015]
  Nyckelord :IIRC; GRI; CSR; IR;

  Sammanfattning : 2010 utkom The International Integrated Reporting Council med en ny typ av redovisningsramverk vars syfte är att föra samman de nuvarande separerade finansiella – och icke finansiella rapporterna. Den här typen av redovisning ses som en process där alla i ett företag är med och deltar och där både den finansiella informationen och informationen från de icke – finansiella rapporterna är integrerade i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Tjänstekvalitetens inverkan på kundlojalitet : när en tjänst går från att vara avgiftsfri till att bli avgiftsbelagd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Karlsson; Carl Johan Olsson; Marcus Johansson; [2013]
  Nyckelord :Tjänstekvalitet; kundlojalitet; prisförändring;

  Sammanfattning : Title: The impact of service quality on customer loyalty - when a service changes from being free to become surcharged Authors: Carl Johan Olsson, Marcus Johansson and Victor Carlsson Supervisor: Hans Lundberg Course: Bachelor thesis in business administration, 15 Credits (15 ECTS) Keywords: Service quality, customer loyalty, price movement Purpose The purpose of this essay is to increase the understanding if the perceived quality by the service users correlates with a future loyalty to a service when it cease from being free, to become charged. • Does the perceived quality of a service by the service users affect a future loyalty to a service, when it cease from being free, to become charged? Method In this essay we have chosen to implement a quantitative research method based on a survey. LÄS MER