Sökning: "Carl Nord"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carl Nord.

 1. 1. Mechanisms controlling valley asymmetry development at Abisko, northern Sweden and Sani Pass, southern Africa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carl-Johan Borg; [2012]
  Nyckelord :valley asymmetry; biogeomorphology;

  Sammanfattning : Abstract The main goal of this study is to examine mechanisms controlling valley asymmetry development at two locations with distinctly differing environmental parameters and to develop a model for the two locations. As a secondary aim the knowledge gained from the main goal is thought to help understand the very uncertain glacial past of the high Drakensberg as it can be compared to the much accepted glacial history of Abisko. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk utveckling och demokrati – vad är sambandet?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Grönbäck; Carl-Emil Nord; [2011]
  Nyckelord :Moderniseringsteori; ekonomisk utveckling; demokratisering; Mongoliet; Sydkorea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering ut? Detta är ett statsvetenskapligt mysterium utan något definitivt svar. Moderniseringsteorin har sitt ursprung före 1959 och har sedan dess varit ett av de mest aktuella verktygen för att undersöka detta samband. LÄS MER

 3. 3. Nord Pools systempris - en studie av prispåverkande faktorer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Marcus Ahlengren; Per Andersson; Johan Bynell; [2008-08-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The intention of this thesis is, from a basic statistical viewpoint, to capture the relationship between the price of electricity and a sample of factors influencing the price. The thesis also aims at investigating whether knowledge about the relationship is useful when investing on Nord Pool. LÄS MER

 4. 4. Spotpriset på El : Kan dess förändringar förklaras av funda-mentala faktorer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Emil Folkesson; Carl Jarnegren; [2007]
  Nyckelord :Electricity price; regression analysis; forecasting model; emission allowances; marginal pricing; Elpriset; regressionsanalys; prognosmodell; utsläppsrätter; marginalprissättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka faktorer som påverkar förändringar i elspotpriset på Nord Pool. Avsikten är att resultatet skall ligga till grund för en prisuppskattningsmodell för Lunds Energikoncernen AB. Faktorerna bestämdes genom en förstudie där viktig litteratur om elmarknaden studerades samt samtal med Lunds Energikoncernen AB. LÄS MER