Sökning: "Carl Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Carl Olsson.

 1. 1. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 2. 2. Statens och marknadens roller i svenskt skolväsende : En idéanalys av statliga och vinstdrivande skolaktörer i frågan om offentlighetsprincipen och friskolor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drawing from New public management-philosophy and economic theory of credence goods,the purpose of this study is to examine state actors’ and for-profit actors’ views on the role ofthe state and market in the Swedish school system. Using qualitative analysis of ideology and ideal types of three different public management models, this study strives to achieve its goalby assessing three state actors and five for-profit school actors concerning the proposal toinstitute the principle of public access to information in private schools during the period2011-2019. LÄS MER

 3. 3. Laser Lunacy! A Collaborative and Co-located Multiplayer Game Developing a Tool for Children to Practice Collaboration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM AGNEMYR; ALEXANDRA GARRIDO JAQUE; CARL MÅNSSON; ANTON OLSSON; PAULINA PALMBERG; SPONDON SIDDIQUI; [2020-10-30]
  Nyckelord :collaboration; collaborative games for children; cooperative learning; gameplay design patterns; social and emotional learning; gameplay design for children; co-located games;

  Sammanfattning : The development and spread of digital platforms have led to many new phenomena.Many of them positive, but many of them also negative. One such negative phenomenonis the increasing amount of time that children spend on platforms such ascomputers, tablets, and smartphones. LÄS MER

 4. 4. Flaskhalsar i tillredningsprocessen : Zinkgruvan, Lundin Mining

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carl Hasbo Olsson; Pontus Westin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeln till en framgångsrik produktionskedja bygger på att samtliga moment arbetar efter dess fulla prestanda. Blir det avbrott i produktionen kan det föranleda förseningar och onödiga kostnader för företaget. Idén till detta examensarbete grundades då Zinkgruvan lyfte problematiken med flaskhalsar i tillredningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER