Sökning: "Carl Philip Storck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Philip Storck.

  1. 1. Bolagsstyrning : Förväntade effekter för externrevisionen

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Pierre Bäcknäs; Carl Philip Storck; [2005]
    Nyckelord :bolagsstyrning; bolagskoden; Sarbanes-Oxley Act; internrevision; externrevision; samarbete;

    Sammanfattning : Senare års skandaler inom näringslivet har allvarligt skadat allmänhetens förtroende för bolagsstyrningen. Som ett svar på detta togs i USA en detaljerad lagstiftning fram, i form av SOX. I Sverige, har som en av de sista länderna i Europa istället arbetats fram en svensk kod för bolagsstyrning. LÄS MER