Sökning: "Carl Rasmunds"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Rasmunds.

  1. 1. Delägarförvaltning av samfällighet : En studie om förvaltningsmetodens problem och förslag till förbättringar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Clara Jonsson; Carl Rasmunds; [2015]
    Nyckelord :delägarförvaltning; delägarsammanträde; samfällighet; gemensamhetsanläggning;

    Sammanfattning : För att en fastighet ska kunna fungera ändamålsenligt krävs ibland att mark tas i anspråk utanför den egna fastighetens gräns. Exempelvis kan detta handla om en väg som upplåtits på grannens fastighet för att knyta an den egna fastigheten med det allmänna vägnätet. LÄS MER