Sökning: "Carl Rockman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Rockman.

  1. 1. Afrika, webben och den digitala skiljelinjen

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Johan Damm; Alexander Lindgren; Carl Rockman; [2014]
    Nyckelord :Digital skiljelinje; webbapplikation; webbutveckling; öppen källkod; anpassningsbar;

    Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet, men för andra är det ett helt outforskat område. Fenomenet som kallas den digitala skiljelinjen innebär att det finns stora skillnader av kunskap och infrastruktur kring internet mellan olika regioner i världen. LÄS MER