Sökning: "Carl Skårman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Skårman.

  1. 1. Husrannsakan & Beslag - Säkring av digitala bevis

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Carl Skårman; [2007]
    Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I det brottsutredande arbetet att inhämta information och säkra bevisning utgör straffprocessuella tvångsmedel viktiga inslag. Av de tvångsmedel som används i bevissäkrande syfte är förmodligen husrannsakan och beslag de vanligaste förekommande. LÄS MER