Sökning: "Carl Stefan Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Stefan Persson.

  1. 1. Sverige & Nato : En studie av svenska Nato-samarbeten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Ingrid Nordin; [2019]
    Nyckelord :Nato; Partnership for Peace; Euroatlantic Partnership Council; Host Nation Support; constructivism; hard power; soft power; Nato; Partnerskap för fred; Euroatlantiska partnerskapsrådet; värdlandsstöd; Carl Bildt; Göran Persson; Stefan Löfven; konstruktivism; hård makt; mjuk makt;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions three Swedish governments identified concerning three decisions of cooperation with NATO, and to understand these decisions with constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first was the decision to join Partnership for Peace in 1994. LÄS MER