Sökning: "Carl Victor Heinold"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Victor Heinold.

  1. 1. Mångkulturalismens baksida : koloniala spår i musikvideor för barn

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Carl-Victor Heinold; [2012]
    Nyckelord :Post colonialism; multiculturalism; power; discourse; “norm”; “the other”; Postkolonialism; mångkulturalism; makt; diskurs; ”norm”;  ”den andre”;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur musikvideor producerade för barn i åldrarna mellan 4-12 år förmedlar skillnaden mellan det som betraktas som ”norm” och ”den andre” utifrån ett postkolonialt perspektiv. Utifrån detta övergripande syfte utgår studien utifrån följande frågeställningar: På vilket sätt upprätthåller musikvideor vars målgrupp är barn från 4-12 år den koloniala distinktionen mellan de som utgör ”norm” och de som utgör ”den andre”? Hur gestaltas ”den svarte andre” och ”den orientale andre” i musikvideorna? Vilka typer av konflikter och maktförhållanden produceras i materialet, vilka intentioner tycks framställningen ha? En kvalitativ text- och tolkningsanalys har tillämpats på undersökningens material där jag använt semiotikens teckenlära som analysmetod. LÄS MER