Sökning: "Carl Wilén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Wilén.

  1. 1. Att studera välbefinnande - om mänskliga egenskaper och samhälleliga villkor

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Carl Wilén; [2011-06-15]
    Nyckelord :Välbefinnande; Idéanalys; Tillämpad forskning; Teori; Kritisk realism;

    Sammanfattning : För det första är avsikten att genomföra en idéanalys av definitioner och användning av begreppet välbefinnande inom den tillämpade forskningen som studerar välbefinnandebland äldre. Denna analys möjliggör en undersökning av vilka antaganden som måste göras för att en viss definition och användning av begreppet ska vara möjlig, samt vilka konsekvenser detta får för en fruktbar förståelse och förklaring av fenomenet välbefinnande. LÄS MER