Sökning: "Carl-Arvid Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Arvid Nilsson.

  1. 1. Kompetensförsörjning inom rekryteringsbranschen : En kvalitativ studie om synen på kompetens för rekryterare

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Carl-Arvid Nilsson; [2020]
    Nyckelord :competency model; Rekrytering; kompetens; kompetensmodeller; organisation;

    Sammanfattning : Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kompetenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskuteras inte lika ofta. LÄS MER