Sökning: "Carl-Axel Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Axel Andersson.

  1. 1. Varför tar unga över lantbruksföretag?

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Författare :Carl-Axel Andersson; [2016]
    Nyckelord :unga lantbrukare; lantbruksföretag; teorin om planerat beteende; TPB; Proact; generationsskifte; riskhantering; kreditgivning; lönsamhet; attityd; normativa faktorer; hinder; barriärer;

    Sammanfattning : Svenska lantbrukare har idag en medelålder på 58 år, mellan åren 1996-2010 ökade andelen lantbrukare över 65 år. Under samma tidsperiod minskade antalet unga lantbrukare, i detta fall räknas ung som under 36 år. Med denna bakgrund ser det inte ut som att lantbruksyrket är särskilt attraktivt. LÄS MER