Sökning: "Carl-Axel Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Axel Petersson.

  1. 1. Språkutvecklande arbete i gymnasieskolan : Några skolledares och lärares reflektioner kring andraspråksutveckling och svenska som andraspråk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Carl-Axel Petersson; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Övergripande syftet med min studie är att utforska arbetet med svenska som andra-språk och modersmål på några gymnasieskolor för att synliggöra språkutvecklande in-satser vilka kan förhindra avbruten språkutveckling samt att belysa hur man arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling i både första och andra språket. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av skolledare och lärare i svenska som andraspråk. LÄS MER