Sökning: "Carl-Johan Blomquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Johan Blomquist.

  1. 1. BOJ-modellen - ett ramverk över affärssystemens kostnader

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Johan Olsson; Patrik Johansson; Magnus Blomquist; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Tidigare studier har visat att affärssystemprojekt ofta blir dyrare än beräknat. Det har dock visats sig svårt att hitta studier som täcker in hela affärssystemets livscykel samt tar hänsyn inte bara till vilka kostnaderna är, utan också till vilka faktorer som orsakar och driver kostnadernas storlek. LÄS MER