Sökning: "Carl-Johan Modig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Johan Modig.

  1. 1. Bollspelens genusproblematik i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur genus konstrueras under bollspelsundervisning i grundskolans senare år

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Carl-Johan Iserud; Alexander Modig; [2018]
    Nyckelord :genus; fallstudie; genussystem; genuskontrakt; bollspe;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att ämnet idrott och hälsa präglas av en maskulinitet inom framförallt tävlingsidrotter som sker i lagform. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kön konstrueras under bollspel i ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. LÄS MER