Sökning: "Carl-johan Lindgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl-johan Lindgren.

 1. 1. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 2. 2. Rätt man på rätt plats : Manlighetskonstruktioner i 1700-talets Sverige utifrån den nyländske dragonen Carl Johan Aminoffs memoarer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maria Lindgren; [2015]
  Nyckelord :manlighet; manlighetskonstruktion; tidigmodern; social strategi; social prestige; habitus; det retoriska perspektivet på manlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bygg blandat : Markanvisningspolitik för mångfald ur kommunens och byggherrens perspektiv

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Carl Johan Casserberg; Andreas Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Urban development; land allocation; zoning; real estate development; competition; barriers to entry; Stadsutveckling; markanvisning; detaljplanering; fastighetsutveckling; konkurrens; etableringshinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är tvåfaldigt. För det första syftar rapporten till att undersöka hur kommunen i markanvisnings- och detaljplaneprocessen kan verka för en varierad och blandad bebyggelse samtidigt som kommunen maximerar markförsäljningspriset vid försäljning av mark till byggherrar. LÄS MER