Sökning: "Carlos Urban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlos Urban.

  1. 1. The Impact of Migration on Natives’ Unemployment Rates : A study on the municipal level in Sweden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

    Författare :Carlos Rojas; [2017]
    Nyckelord :migration; migrants; natives; unemployment; employment; labor supply shock; labor mobility; discrimination; migration; arbetslöshet; arbetsmarknaden;

    Sammanfattning : The following is a study of the impact of migration on unemployment rates for natives in Sweden, on municipal level. A cross sectional data set has been analyzed using multiple linear regressions. LÄS MER