Sökning: "Carmen Pocrnja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carmen Pocrnja.

  1. 1. Könsidentitet i samband med könssegregerade rum : En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Carmen Pocrnja; Sofia Genas; [2017]
    Nyckelord :transpersoner; könssegregerade rum; könsidentitet; interaktioner;

    Sammanfattning : Transpersoner i Sverige är en grupp som i hög grad drabbas av psykisk ohälsa och tidigare forskning vittnar om att vardagssituationer för dem många gånger kan vara förknippade med svårigheter, diskriminering och ifrågasättande. Studiens syfte är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka transpersoners upplevelser av könssegregerade toaletter och omklädningsrum i offentligheten, med utgångspunkt i informanternas reflektioner kring sin könsidentitet. LÄS MER